Gói thầu in lịch xuân năm 2016, số lượng 5.601 bộ.
(18/12/2015 14:27:29)
Mời thầu gói thầu in lịch xuân năm 2016, số lượng 5.601 bộ.

                          UBND HUYỆN TAM BÌNH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

                  PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                       Tam Bình, ngày 15 tháng 12  năm 2015

 THƯ YÊU CẦU 

1) Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tam Bình chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu in lịch xuân theo hình thức chào giá cạnh tranh. Gói thầu in lịch xuân năm 2016, số lượng 5.601 bộ.

2) Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tam Bình mời các nhà thầu có đầy đủ năng lực tới nộp hồ sơ đề xuất cung cấp gói thầu nêu trên.

3) Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm các thông tin và nhận hồ sơ yêu cầu tại: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tam Bình, địa chỉ: khóm 2 thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long; Điện thoại: 0703. 860242.

4) Thời gian phát hồ sơ yêu cầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 16/12/2015 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 22/12/2015.

5) Hồ sơ đề xuất được nhà thầu nộp trực tiếp Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tam Bình;  địa chỉ: khóm 2 Thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long; trước 08 giờ 00 phút, ngày 22/12/2015.

6) Hồ sơ đề xuất mở vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 22/12/2015 tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tam Bình;  địa chỉ: khóm 2 Thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

7) Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tam Bình yêu cầu các nhà thầu, tới nộp hồ sơ đề xuất đúng thời gian và địa chỉ nêu trên.

          Trưởng phòng