Ngày 20/09/2019 16:55:48
ĐẢNG ỦY TRUNG TÂM Y TẾ TAM BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP CÁC CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII


 

          Quán triệt tinh thần Kế hoạch số 124-KH/HU, ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Huyện ủy Tam Bình về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 8 tháng 8 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương về đẩy mạnh và nâng cao tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18 tháng 2 năm 2019 của Bộ chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bài viết của Tổng Bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

          Đảng ủy Trung tâm Y tế đã cụ thể hóa thành kế hoạch số 45-KH/ĐU ngày 23 tháng 8 năm 2019 để tổ chức thực hiện. Qua đó, Trung tâm Y tế Đảng ủy Trung tâm Y tế đã phối hợp với Ban tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị nêu trên và bài viết của Tổng Bí thư, chủ tịch nước cho 250 cán bộ, viên chức, đảng viên và trong đảng bộ. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng trong tình hình hiện nay qua đó giúp cho mỗi cán bộ, viên chức, đảng viên và trong đảng bộ nâng cao nhận thức tầm hiểu biết về tầm quan trọng đối ngoại, nâng cao hiệu quả đối ngoại trong tình hình mới, quan điểm chỉ đạo của Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng về đối ngoại đa phương góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường Quốc tế. Trong triển khai đồng chí Lê Minh Hiền – Huyện ủy viên Phó ban tuyên giáo Huyện ủy đã dẫn chứng thực tế nhiều vấn đề quan trọng, hiệu quả công tác đối ngoại của Đảng trong 02 cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ cũng như công tác đối ngoại của Đảng trong xây dựng Xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, tình hình biển đông giữa Việt Nam – Trung Quốc với các nước lân cận.

                                                                     

Tin: Nguyễn Văn Bé Năm

                                                             

 

 

 


Các tin khác