Ngày 15/05/2019 16:42:51
Huyện Tam Bình: Tiếp tục ghi dấu ấn trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

 

 

Kế thừa những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, từ năm 2016 đến nay, huyện Tam Bình tiếp tục quán triệt sâu sắc việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, đã góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Khắc ghi lời Bác, những năm qua, Huyện ủy Tam Bình đã chú trọng triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục và định hướng những tư tưởng, quan điểm chính thống. Theo đó, công tác triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề học tập từng năm cơ bản đạt yêu cầu theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập chuyên đề luôn đảm bảo ở mức cao. Đồng thời, việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động làm theo Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn huyện đặc biệt nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu, đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp. Vì vậy, huyện đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Bình thường xuyên quan tâm việc nêu gương và chấn chỉnh tác phong, lề lối công tác, kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động. Các tập thể, cá nhân trong toàn huyện đã xây dựng kế hoạch hành động, trong đó bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của mình để đăng ký các nội dung cụ thể học và làm theo Bác. Kết quả, hàng năm có 100% cán bộ, đảng viên viết Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu học tập và làm theo Bác.

Để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW thật sự đi vào chiều sâu, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Bình ban hành các kế hoạch, đồng thời ban hành các hướng dẫn về thực hiện Chỉ thị 05 để tổ chức triển khai thực hiện hàng năm và đưa vào sinh hoạt Chi bộ hàng tháng tại cơ quan, đơn vị; liên hệ với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Song song đó, cán bộ, đảng viên không ngừng thực hiện việc sưu tầm, tham gia kể các mẩu chuyện về cuộc đời, tư tưởng, phong cách, đạo đức của Bác, sau đó tự rút ra bài học cho bản thân để rèn luyện, tu dưỡng.

Ngoài ra, Huyện ủy Tam Bình cũng yêu cầu các cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiều nội dung cụ thể, trong đó đẩy mạnh việc làm theo, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục. Đồng thời, xem đó là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên cuối năm. Bên cạnh đó, công tác rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của từng cơ quan, đơn vị được tăng cường, tiêu biểu như: Ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiệc các chuẩn mực đạo đức “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, thi đua “Dạy tốt, học tốt”; ngành Y tế xây dựng và thực hiện chuẩn mực “Lương y như từ mẫu”, thực hiện tốt “12 điều y đức”; Công an huyện chú trọng thực hiện “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”; ... Qua đó, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Có thể nói, sau gần 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, huyện Tam Bình đã có nhiều hành động, việc làm có ý nghĩa thiết thực; từng bước ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, đồng thời nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05 đã gặt hái nhiều kết quả, xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy, đổi mới lề lối làm việc, tác phong sâu sát thực tế, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân ghi nhận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Có thể nói, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện Chỉ thị đạt hiệu quả sẽ là một trong những giải pháp tối ưu để Đảng bộ huyện Tam Bình tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, ổn định quốc phòng an ninh, từng bước hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tam Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Bài: K An

Các tin khác