Ngày 16/05/2017 09:17:36
Tam Bình tăng cường công tác trực, giải quyết hành chính

 

Để thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Huyện ủy về việc lãnh đạo tăng cường công tác trực, giải quyết hành chính ở các cơ quan Đảng, Nhà nước. Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các ban ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc một số nội dung:

Trưởng Ban tiếp công dân huyện, Trưởng bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã- thị trấn chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện tốt công tác trực, tiếp dân, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của công dân; Kịp thời giải quyết những vấn đề thắc mắc, không để người dân bức xúc, giải quyết tốt khiếu nại của người dân, tạo sự đồng thuận, hài hòa không để tạo thành “điểm nóng”; Hướng dẫn, giúp đỡ công dân đến đúng các cơ quan chuyên môn trong quá trình liên hệ công tác, không sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, góp phần nâng cao tính trong sạch của các cơ quan hành chính nhà nước.

Thủ trưởng các ban ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã- thị trấn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình để kịp thời uốn nắn, nhắc nhở, chấn chỉnh lề lối làm việc nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời tùy theo mức độ có thể nhắc nhở, gợi ý kiểm điểm hoặc xử lý theo quy định nhằm góp phần đảm bảo nền hành chính công trên địa bàn, không để dân phiền hà.

Tin: Đức Trí

Các tin khác