Ngày 08/02/2015 12:34:33
Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tư pháp và phổ biến,giáo dục pháp luật trong năm 2015
Ngày 19/01/2015, Phòng Tư pháp huyện Tam Bình tổ chức tổng kết công tác tư pháp và công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2014

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tư pháp và phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2015 

Ngày 19/01/2015, Phòng Tư pháp huyện Tam Bình tổ chức tổng kết công tác tư pháp và công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2014. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tam Bình, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các phòng, ban, ngành liên quan và các thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện, chủ tịch hội đồng phối hợp công tác PBGDPL các xã, thị trấn trong toàn huyện. 


Ông Lê Ngọc Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu kết luận hội nghị

Năm 2014, công tác tư pháp đã có bước phát triển khá toàn diện ở tất cả các lĩnh vực, trong đó nổi bật nhất là công tác PBGDPL, hòa giải, trợ giúp pháp lý. Ngành Tư pháp đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành nhiều văn bản, kế hoạch PBGDPL. Ủy ban nhân dân các cấp từ huyện đến cơ sở đều ban hành và chú trọng tổ chức thực hiện chương trình PBGDPL. Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp được củng cố, kiện toàn và hoạt động ngày càng hiệu quả. Cơ quan tư pháp thể hiện rõ vai trò cơ quan tham mưu, đồng thời là cơ quan trực tiếp thực hiện công tác PBGDPL ở địa phương. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên từ huyện đến xã được tăng cường cả số lượng và chất lượng. Các hình thức PBGDPL ngày càng được đổi mới, với nhiều cách làm đa dạng, phong phú: Cấp sách, đề cương thực hiện Ngày pháp luật, tờ bướm tuyên truyền về Thừa phát lại, tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Biển, sổ tay pháp luật,... Đặc biệt, Phòng Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn Luật hòa giải cơ sở được 02 cuộc, có 290 người tham dự; phối hợp với ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai pháp luật hàng tháng được 12 cuộc có 612 lượt người dự.

Trong năm qua Thường trực Hội đồng làm tham mưu trình Ủy ban nhân dân ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện 05 đề án: “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước”; “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên”; “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện giai đoạn 2013 - 2016”; “Tuyên truyền PBGDPL về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng trong Cán bộ công chức, viên chức và ra ngoài dân”; “ Tăng cường công tác PBGDPL về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016”, có hiệu quả tuyên truyền được 53 cuộc, có 2.478 lượt người dự.

Các công tác khác như trợ giúp pháp lý, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, hoạt động chứng thực, hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp... được ngành Tư pháp thực hiện khá hiệu quả, đã góp phần quan trọng trong việc giúp chính quyền các cấp quản lý, điều hành xã hội tốt hơn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Năm 2015, ngành Tư pháp và Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện Tam Bình tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, xây dựng chương trình công tác với nhiệm vụ và nhiều giải pháp thực hiện. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL qua các phương tiện truyền thông đại chúng; chú trọng công tác tuyên truyền miệng; tăng cường, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp, hòa giải viên cơ sở để lực lượng này thực sự là cầu nối chuyển tải pháp luật đến với các tầng lớp nhân dân.

Tin, ảnh: KA

Các tin khác