Ngày 09/06/2014 14:43:42
Tam Bình sau 5 năm thực hiện kết luận 57/KL-TW và quyết định số 290/QĐ-TW
Sáng ngày 29/05/2014, Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 57-KL/TW và Quyết định số 290 – QĐ/TW

Sáng ngày 29/05/2014, Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 57-KL/TW và Quyết định số 290 – QĐ/TW. Đồng chí Nguyễn Trường Giang - Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đến dự; ông Lữ Quang Ngời – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy chủ trì Hội nghị. 


Ông Nguyễn Trường Giang - Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy,
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Sau 5 năm thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; “về công tác dân tộc”; “về công tác tôn giáo”, đã làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong huyện về tầm quan trọng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, công tác tôn giáo trong giai đoạn hiện nay.

Từ đó đã hình thành các phong trào hành động cách mạng như phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, xoá đói giảm nghèo; phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở vùng đồng bào các dân tộc, các tôn giáo nói riêng và toàn huyện nói chung. Triển khai phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ chính trị (khóa X) trong thời gian tới, Ban Thường vụ huyện uỷ yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; “về công tác dân tộc”; “về công tác tôn giáo”, làm cho đồng bào các dân tộc, các tôn giáo phấn khởi, tin tưởng và tích cực phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt là tập trung xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục chênh lệch trong phát triển kinh tế.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 290 –QĐ/TW của Bộ chính trị và Quyết định số 83 – QĐ/TU của Tỉnh ủy “về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống Chính trị”, huyện Tam Bình đã đạt được một số kết quả cụ thể sau:

Thực hiện tốt việc tuyên truyền các văn bản liên quan đến công tác dân vận cho cán bộ, công chức, viên chức; các cơ quan, đơn vị đã xây dựng và thực hiện phong cách dân vận “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “về tăng cường công tác dân vận”, gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”; “ Chung sức xây dựng Nông thôn mới” thực hiện tốt chính sách dân tộc, các chương trình mục tiêu quốc gia; xử lý kịp thời các vụ việc về an ninh trật tự, đấu tranh phòng ngừa tội phạm, giữ gìn trật tự xã hội, an toàn giao thông. Triển khai tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở địa phương. Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công khai minh bạch các chủ trương, chính sách, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện chế độ tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và những bức xúc của nhân dân, tạo niềm tin của nhân dân với Đảng. Hiện nay, 100% các đơn vị cấp huyện đều bố trí bộ phận “một cửa” để tiếp nhận và trả kết quả nhằm tạo thuận lợi, giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính của người dân, từ đó tiết kiệm được thời gian và chi phí của tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị còn thực hiện khá tốt Nghị định 71 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan. Hàng năm, trong đầu quý I tất cả các cơ quan đều tổ chức Hội nghị cán bộ công chức một cách nghiêm túc, có đầy đủ nội dung theo quy định, qua đó phát huy tốt quyền làm chủ của cán bộ, công - viên chức và người lao động đúng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện công tác dân vận vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: Công tác dân vận của chính quyền ở một số nơi thực hiện chưa tốt; một số chủ trương, chính sách đến với người dân còn chậm. Việc phối hợp thực hiện công tác dân vận chưa thật sự đồng bộ, thiếu tính chặt chẽ, chưa tạo được sức mạnh tổng hợp, nhất là sự phối hợp thực hiện các công trình giao thông, thủy lợi vẫn còn vấn đề bức xúc, nảy sinh trong nhân dân.

Để thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trong thời gian tới: Tiếp tục tuyên truyền ra đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về các nội quy, quy chế công tác dân vận, nhất là phong trào thi đua “ Dân vận khéo”; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nâng chất lượng hoạt động các phong trào; tập trung củng cố tổ chức, nâng cao hoạt động của Ban dân vận Huyện ủy, Khối dân vận xã-thị trấn, tổ dân vận ấp-khóm; hàng năm đưa nội dung thực hiện quyết định 290 - QĐ/TW, thực hiện kết luận 65- KL/TW và phong trào “ Dân vận khéo” vào chương trình kiểm tra, giám sát của Ban thường vụ Huyện ủy; đẩy mạnh phong trào thi đua “ Dân vận khéo” trong xây dựng Nông thôn mới;tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác dân vận; thực hiện tốt chế độ báo cáo, thính thị tình hình thực hiện Quyết định 290 – QĐ/TW hàng quý gắn với báo cáo sơ kết quý của Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể cơ sở về ngành dọc cấp huyện và trong báo cáo 6 tháng, năm của cấp ủy Đảng, Chính quyền về Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện. 

Tin, ảnh: Kim Tuyến

Các tin khác